Göttin des Monats April

20040405060709122005020406091020060203062007010511200802200908201001022011030820120508201704

Tilman Rösler hat mir diesen Frühlingsgruss geschickt. Schön, wie das Leben spriesst, nicht wahr?...